سازمان بازرسی حق نظارت بر کلیه مراجع حکومتی را دارد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402062214055/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF