سهم محکومان تعزیرات حکومتی از عفو رهبری چیست؟

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402071006990/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA