شبکه اجرای قانون اساسی در استان های مختلف تشکیل شد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402091208166/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF