شعبه ویژه برای رسیدگی به چالش‌های آبی لرستان تشکیل می‌شود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402041609813/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF