شهادت آیت‌الله رئیسی در انسجام ملت تأثیر چشمگیری خواهد داشت

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403030100457/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA