شهید آیت‌الله رئیسی به دنبال کشف حلقه‌های فساد و مبارزه با آن‌ها بود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403030301790/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7