صادقی نیارکی رییس کل دادگستری استان گیلان شد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402050804937/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF