صدور احکام قاطع در سازمان قضایی نیروهای مسلح موجب ایجاد امنیت در کل جامعه می‌شود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402062817779/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA