صدور احکام مقصران حادثه مرکز نگهداری معلولان نیلوفران آبی بوشهر

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402062012648/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1