صدور کیفرخواست برای اعضای یک شبکه قاچاق الکتروموتورهای تقلبی

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402060705100/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C