صلاحیت نداشتن هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده لطیفی

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042013165/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81%DB%8C