ضرورت تعریف‌وتدوین پیوست رسانه‌ای برای پرونده‌های مهم و خاص

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402061107254/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B5