ضرورت جلوگیری از تردد خودروهای سنگین به داخل شهر بجنورد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402062918163/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF