طحان‌نظیف: پیش ثبت‌نام در انتخابات اجرایی می‌شود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402050100577/%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%81-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF