عامل انتشار محتواهای تشویش اذهان عمومی در زاهدان دستگیر شد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402070704565/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF