عضویت رؤسای قوا در هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402063018866/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA