عمده چالش‌های دستگاه قضایی مربوط به اسناد عادی است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402060402520/%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA