عنصر ضد امنیتی در شهرستان قرچک دستگیر شد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402062515375/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF