غرق دو کودک در استخر ذخیره آب/ دستور دادستان تهران برای تشکیل پرونده ویژه

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402060604260/%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84