فرآیند روزآمدسازی سندتحول را با کمک مردم و نخبگان دنبال می‌کنیم

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402061911806/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85