فرصت یک ماهه به واحدهای تولیدی برای پرداخت بدهی به شرکت برق

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042214222/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82