فطریه را می‌توان به «زندانیان غیرعمد» اختصاص داد؟

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403012111220/%D9%81%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AF