قانون فعلی صدور چک افراد بیشتری را در معرض بزه‌دیدگی قرار داده است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402090201253/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%86%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%B2%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87