قرار دادن “E” در پیروزی! – همچنین ببینیدهیچ چیز به اندازه رقابت تهاجمی به شادی تعطیلات نمی گوید!: پیروز را انتخاب کنید!

بررسی املا دوست شماست: اعتراف می کنم، یک ث،ه طول کشید تا بفهمم ،وان هم چقدر خنده دار است.

شما واقعا فکر می کردید که نمره دادن بعد از مدرسه حقوق متوقف شد?: ببینید کدام شرکت از منحنی جلوتر است.

آن را بگیر، مرد فلوریدا!: مشاور ترامپ برای مضحک ترین اتفاق در ایالت بازنشستگان در حال رقابت است.

جوایز: Fenwick & West، DLA Piper، Gjerset & Lorenz، Katten.

پست قرار دادن “E” در پیروزی! — همچنین رجوع کنید برای اولین بار در بالای قانون ظاهر شد.


منبع: https://abovethelaw.com/2022/12/putting-the-e-in-victory-see-also/