قضات حتی‌الامکان از قرار بازداشت اجتناب کنند/ تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی 

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403022921203/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C