قوه قضائیه با بی‌حجابی برخورد و از پلیس قانونمند حمایت می‌کند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402050503228/%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF