لزوم آموزش شرایط عقد قراردادها/درصد بالای جرایم قضایی به عقود مربوط است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402062918351/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF