لزوم تخصصی‌تر شدن رسیدگی به پرونده‌های قاچاق حیات وحش

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402090503304/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B4