متهم اصلی حمله به شاهچراغ (ع) به اعدام محکوم شد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402063018706/%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF