مجوز مسکونی برای هیچ باغی داخل محدوده شهری صادر نمی‌شود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402090906575/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF