محاکم قضایی سمنان؛ مقصد اولین بازرسی ترکیبی مراجع نظارتی قوه قضائیه

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402113021073/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87