محرومیت زدایی و گسترش عدالت آموزشی در دستور کار دولت است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402062214080/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA