محمدی: مراجع قضایی در آرای خود به ظرفیت قانونی پابند الکترونیک بیشتر توجه کنند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403011909829/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9