مراسم افتتاحیه دوره یکم سردفتری برگزار شد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403031811674/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF