مردم برای تنظیم هرگونه قرارداد با مشاوران حقوقی و وکلا مشورت کنند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403031610644/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA