“مظهر بد ایمانی.” Earplug Judge Sanctions 3M


یک قاضی فدرال، 3M را به دلیل تغییر ناگه، استدلال های مسئولیت خود در دعوای ایرپلاگ رزمی در اقدامی که او آن را «سوءاستفاده گستاخانه از روند دادخواهی» و «مظهر بد نیت» خواند، تحریم کرد.

قاضی منطقه ای ایالات متحده، ام. کیسی راجرز از ناحیه شمالی فلوریدا، دستور داد که 3M نمی تواند در آینده در مورد شرکت تابعه آن، Aearo Technologies، که در 26 ژوئیه برای فصل 11 ورش،تگی ثبت کرد، تنها متهم مسئول گوش گیرهای ظاهراً معیوب بود. شکایت ها حاکی از آن است که گوش گیرها باعث کاهش شنوایی و زنگ زدن گوش ها شده است.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/722784672/0/law/legal-news/