معاون اول قوه‌ قضائیه: از ارائه هر خدمتی در مورد ایثارگران دریغ نمی‌کنیم

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402062716925/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%BA