معاون اول قوه قضائیه: در مقوله حجاب خلاء قانونی نداریم

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402043120219/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85