معاون قضایی قوه قضاییه خبر داد: تبدیل مجازات ۵۲ اعدامی به حبس/ ۱۳ محکوم امنیتی در میان عفوشدگان

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402071007088/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%DB%B5%DB%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A8%D8%B3