معاون قوه قضاییه، اقرار فرمانده سابق سنتکام به ترور شهید سلیمانی را محکوم کرد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403031309213/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C