معرفی متهمان دادگاه منافقین/ پروین صفایی؛ متهم ردیف پنجاه و دوم

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402120201112/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85