مقرره سهم هلال احمر از درآمدهای ثبتی از دستور کار برنامه هفتم خارج می‌شود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402062917789/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85