ممنوعیت حضور آقایان در بخش‌های درمانی مرتبط با بانوان اجرا شود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402062314669/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%AF