ممنوعیت سلب امتیاز سیم‌کارت‌ و خطوط تلفن/ رییس دیوان عدالت اداری: مخابرات باید خسارت بدهد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403031309074/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C