موافقت رهبر انقلاب با عفو بیش از ۲۰۰۰ محکوم/ گذشت ۴۲۲ خانواده از قصاص/بازداشت زندانی فراری اوین

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402071308780/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DB%B4%DB%B2%DB%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87