موحدی: یکی از مهمترین وظایف وزارت ارتباطات تکمیل و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402071007102/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C