موضوع اطاله دادرسی‌ها و رسیدگی‌ به پرونده‌های دارای شاکیان زیاد مد نظر است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402051609375/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF