می‌خواهیم مردم احساس کنند جلوی فساد و مفسد را سد می‌کنیم

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402062012612/%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85