نامه دادستانی کل کشور درباره دریافت هزینه‌ توسط پزشکان به روش‌های غیرقانونی

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402061911949/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C