نظر نهایی دیوان عالی کشور درخصوص حکم طبری

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402043019307/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C